Gå til innhold

Boplikt

Kommunestyret i Hvaler innførte i 1991 boplikt etter konsesjonsloven. Dette ble gjort for å hindre at helårsboliger blir brukt som fritidsboliger. I tilfeller hvor boplikten ikke overholdes, skal kommunen følge opp dette.

Bopliktoppfølging

Når du kjøper bolig i Hvaler, skriver du under på en egenerklæring om at du skal bo på eiendommen. Egenerklæringene registreres i en liste som regelmessig sjekkes mot folkeregisteret for å se om noen er registrert på adressen. Boplikten er ikke personlig, så det trenger ikke være du selv som bor der. Hvis ingen er registrert på adressen, blir du bedt om å redegjøre for situasjonen. Hvis det viser seg å være et faktisk brudd på boplikten, blir du som eier pålagt å søke konsesjon til fritidsformål. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om eieren får konsesjon eller ikke.

Hvis du ikke oppfyller boplikten

Hvis du får avslag på konsesjonssøknaden, og fortsatt ikke sørger for at eiendommen er bebodd, vil kommunen sette en frist for deg til å selge. Dette gjelder også hvis eieren ikke følger kommunens pålegg om å søke konsesjon. Fristen settes normalt til tre måneder. Hvis eieren ikke har solgt eiendommen innen fristen, blir saken sendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan uten varsel la eiendommen bli solgt gjennom namsmyndigheten etter reglene for tvangssalg.

Unntak

Boplikten inntreffer ved kjøp av bolig, og omfatter per i dag ca. 750 boliger i Hvaler. Resten av boligene omfattes ikke av boplikt, da de ikke er er overdratt til nye eiere etter at boplikten ble innført. I tillegg finnes det situasjoner som for utenforstående kan se ut til å være brudd på boplikten, mens de i virkeligheten er lovlige etter konsesjonsloven. Det kan for eksempel være at:

  • Det finnes flere boenheter på en eiendom og én av boenhetene er bebodd. Dette er tilstrekkelig for å overholde boplikten.
  • Boligen er overtatt ved arv i nær familie.
  • Eieren har, etter søknad, fått konsesjon til fritidsformål.

Bopliktoppfølgingen pågår kontinuerlig så lenge det er boplikt i Hvaler kommune.

Publisert
20.08.2014
Sist endret
13.09.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon