Gå til innhold

Bopliktoppfølging i Hvaler

Kommunestyret i Hvaler innførte i 1991 boplikt etter konsesjonsloven. Dette ble gjort for å hindre at helårsboliger blir brukt som fritidsboliger, noe man så var en økende tendens. I tilfeller hvor boplikten ikke overholdes, skal kommunen følge opp dette

Når man kjøper bolig i Hvaler, skriver man under på en egenerklæring om boplikt. Egenerklæringene registreres i en liste som regelmessig sjekkes mot folkeregisteret for å se om noen er registrert på adressen. Boplikten er ikke personlig, så det trenger ikke være eieren selv som bor der. Hvis ingen er registrert på adressen, blir eieren bedt om å redegjøre for situasjonen. Hvis det viser seg å være et faktisk brudd på boplikten, blir eieren pålagt å søke konsesjon til fritidsformål. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om eieren får konsesjon eller ikke.

Om eieren får avslag på søknaden, og fortsatt ikke sørger for at eiendommen er bebodd, vil kommunen sette en frist for vedkomne til å selge. Dette gjelder også hvis eieren ikke følger kommunens pålegg om å søke konsesjon. Fristen settes normalt til tre måneder. Hvis eieren ikke har solgt eiendommen innen fristen, blir saken sendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan uten varsel la eiendommen selge gjennom namsmyndigheten etter reglene for tvangssalg.

Boplikten inntreffer ved kjøp av bolig, og omfatter per i dag ca. 750 boliger i Hvaler. Resten av boligene omfattes ikke av boplikt, da de ikke er er overdratt til nye eiere etter at boplikten ble innført. I tillegg finnes det situasjoner som for utenforstående kan se ut til å være brudd på boplikten, mens de i virkeligheten er lovlige etter konsesjonsloven. Det kan for eksempel være at:

  • Det finnes flere boenheter på en eiendom og én av boenhetene er bebodd. Dette er tilstrekkelig for å overholde boplikten.
  • Boligen er overtatt ved arv i nær familie.
  • Eieren har, etter søknad, fått konsesjon til fritidsformål.

Bopliktoppfølgingen pågår kontinuerlig så lenge det er boplikt i Hvaler kommune.

Publisert
20.08.2014
Sist endret
20.08.2014

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig mandager, tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.

Her kan du finne en oversikt over hvem som har telefonvakt.Praktisk informasjon