Gå til innhold

Konsesjon – erverv av ubebygd eiendom under 100 da.

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Konsesjonsfriheten iflg. loven kan settes ut av kraft ved forskrift. I kommuner med boplikt (boligen blir bebodd av husstand som er registrert i folkeregisteret med fast adresse i boligen) er det slike forskrifter.

Målgruppe

Alle som erverver ubebygd eiendom under 100 da. med mindre enn 25 da. fulldyrket jord.

Vilkår

Det skal fylles ut en Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.m. i disse tilfellene:

  • Ubebygd(e) tomt(er) til bolig- eller fritidsformål mindre enn 2 da., godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
  • Ubebygde enkeltomter til bolig- og fritidsformål som er regulert til byggeområde og hvor tomteinndelingen er godkjent.
  • Andre ubebygde arealer som er regulert til annet enn landbruksområde eller i kommunens arealplan er lagt ut til byggeområde.

For ubebygde eiendommer som ikke kommer inn under disse punktene må det søkes om konsesjon. Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av mindre areal som tillegg til bebygd/ubebygd tomt. Størrelsen må ikke være slik at det kan regnes som en selvstendig tomt.

Veiledning

Ved usikkerhet på om ervervet utløser konsesjonsplikt, kan spørsmål rettes til den kommunen der eiendommen ligger, fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Egenerklæringen godkjennes i den kommunen eiendommen ligger. Etter godkjenning, sendes egenerklæring og skjøte til Statens kartverk for tinglysing. Egenerklæring krever ingen vedlegg.

Søknad om konsesjon
Søknaden, med kopi av skjøte og overdragelseskontrakt, må sendes kommunen innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst, skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Rettledning for utfylling av egenerklæring og søknad er vedlagt skjemaene.

Når kommunen har gitt konsesjon, sendes skjøte samt annen dokumentasjon til Statens Kartverk for tinglysing.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
  •  

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Det er gebyrfritt å godkjenne egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommunen.

Saksbehandlingsgebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Landbrukseiendom, bo- og driveplikt, boplikt, eiendom, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, erverv, landbruk, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, dyrket mark, areal, grense
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon