Gå til innhold

Konsesjon – erverv av alle eiendommer over 100 da.

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. Konsesjonsfriheten iflg. loven kan settes ut av kraft ved forskrift. I kommuner med boplikt (boligen blir bebodd av husstand som er registrert i folkeregisteret med fast adresse i boligen) er det slike forskrifter.

Målgruppe

Alle som erverver bebygd/ubebygd eiendom over 100 da. samt mindre eiendommer med minst 25 da. fulldyrka jord. Gjelder også stiftelse av bruksrett /leie med varighet over 10 år.

Vilkår

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom må fylles ut.

  • Vanligste unntak fra å måtte søke konsesjon er nært slektskap/odel mellom selger og kjøper (inklusive barn av søsken). I slike tilfeller skal det fylles ut en Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom.
  • Det er spesielle vilkår for landbrukseiendommer: Ved erverv mellom nære slektninger, samt odelsberettigede, gjelder bo- og driveplikt. Det kreves at eiendommen tilflyttes innen 1 år og bebos og drives i 5 år sammenhengende. Boplikten er personlig og tilflyttingen må være godkjent av Folkeregisteret. Unntaksvis kan kjøper oppfylle boplikten ved å forplikte seg til å overnatte minst 50 % av nettene på eiendommen. Folkeregisteret kan nekte godkjenning av  flyttemeldingen dersom ektefellen ikke flytter med.

Veiledning

Søknad om konsesjon, med kopi av skjøte og overdragelseskontrakt, sendes kommunen innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen.

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst, skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Spørsmål om utfylling av søknaden kan rettes til kommunen eller Statens landbruksforvaltning.

Når kommunen har gitt konsesjon, sendes skjøte samt annen dokumentasjon til Statens Kartverk for tinglysing.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen/Fylkeslandbruksstyret.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Saksbehandlingsgebyr for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom vil kunne variere.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Landbrukseiendom, bo- og driveplikt, boplikt, eiendom, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, erverv, landbruk, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, dyrket mark, areal, grense
Publisert
10.11.2009
Sist endret
20.08.2014

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon