Gå til innhold

Boplikt og konsesjon

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Konsesjonsloven

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer og eier- og brukerforhold som er mest tjenelig for samfunnet. Konsesjonsloven av 28.11.03 bestemmer at alle erverv er konsesjonspliktige med mindre det er gjort unntak i loven med tilhørende forskrifter.

Følgende erverv er konsesjonspliktige:

• Erverv av ubebygd eiendom med areal over 2 daa, unntatt i de tilfeller hvor eiendommen ligger i område som i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven (pbl) er utlagt til byggeområde, og der tomtedeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndigheten.

• Erverv av bebygd eiendom med areal over 100 daa eller i de tilfeller hvor eiendommen har over 25 daa fulldyrket areal.

• Erverv av eiendom som er eller har vært nyttet til bolig og hvor formålet med ervervet er fritidsbruk (hytte), jf Hvaler kommunes forskrift til konsesjonslovens § 7 nr 1 av 14.10.2010 (kalt  0-konsesjon).

Søknad fremmes på skjema nr SLF-0356 B og sendes Hvaler kommune for behandling.

Unntak fra konsesjonsplikten

Ikke konsesjonspliktige erverv er unntatt fra søknadsplikt. Unntak fra konsesjonsplikten skal godtgjøres ved bruk av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det foreligger to typer egenerklæringsskjema – blankett nr SLF-356 (”rødt skjema”) og nr SLF – 360 (”grønt skjema”). I Hvaler kommune hvor det er innført nedsatt konsesjonsgrense eller 0-konsesjon skal blankett nr SLF-356 i all hovedsak nyttes ved erverv av bebygd eiendom og blankett nr SLF- 360 ved erverv av ubebygd eiendom og ved erverv av landbrukseiendom hvor boplikt følger av konsesjonslovens § 5. Det er gitt god veiledning om bruk og utfylling av egenerklæring på skjemaenes bakside.

Opplysninger om hvorfor et erverv er konsesjonsfritt skal attesteres av kommunen. Attestert egenerklæring sendes deretter sammen med skjøte til Statens Kartverk, Kartverksveien 21, 3504 Hønefoss for tinglysning.

Søknad om konsesjon og egenerklæringsskjema ligger tilgjengelig på landbruksfovaltningens nettsider eller kan bestilles fra Statens landbrukforvaltning: Bestilling@slf.dep.no.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Publisert
30.09.2010
Sist endret
02.09.2013

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon