Gå til innhold

Generelt om barnevern og lovverk

Barnevernet
Barnevetjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvillkår.

Barneverntjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barneverntjenetsen skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barneverntjenesten i Hvaler kommune følger med på barn og unges oppvekstvillkår. Vi arbeider for å avdekke problemer så tidlig som mulig slik at barn og unge unngår varige problemer. Arbeidet er rettet inn mot atferdsproblemer, sosiale problemer, følelsesmessige problemer og omsorgssvikt.

Alle tjenester som har kontakt med barn og unge har ansvar for forebyggende arbeid. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å iverksette tiltak rettet mot enkeltindivid, og samordne tiltak med andre instanser og tjenester.

Barnevernets arbeid reguleres av "Lov om barneverntjenester"

Formålet med loven

  • Å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvillkår

Det er foreldrenes ansvar å gi sine barn best mulig oppvekst. Det hender alikevel at foreldre kan bli stående fast i hva som er best for barna.

Da vil barneverntjenesten være:

  • Et barnevern som gir foreldrene mulighet og settes i stand til å ta ansvar for sine barn
  • Et barnevern som tar ansvar for barn under barneverntjenestens omsorg
  • Et barnevern som sikrer barn og foreldre rettferdig og rettmessig behandling
  • Et barnevern som ikke har venteliste og køer
  • Et barnevern som gir akutt hjelp ved behov
Publisert
28.09.2010
Sist endret
01.10.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon