Gå til innhold

Familieråd

Familier som er i en vanskelig situasjon kan få hjelp til å gjennomføre et familieråd. Et familieråd er et møte hvor familien samles med slekt og andre som er betydningsfulle for barnet. Møtet skal komme fram til en plan som skal bedre familiens situasjon.

Hvordan foregår et familieråd
Familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Møtet forberedes, ledes og gjennomføres ut i fra en spesiell struktur og målsetting. En koordinator, som ikke arbeider i barnevernet til daglig, hjelper familien med å finne fram til hvem som skal inviteres og hva som er deres oppgaver og ansvar.

Barnet er hovedpersonen
Barn har rett til å bli hørt i barnevernsaker. Lov om barneverntjenester § 6-3 sier bl.a.: Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne.”

Hva gjør saksbehandler i et familieråd
Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. En forutsetning i et familieråd er en tro på at mennesker har endrings- og utviklingspotensiale. Modellen har som utgangspunkt å styrke brukernes innflytelse samt bidra til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet med hensyn til innsats og ansvarsfordeling.

Hva gjør koordinator i et familieråd
Et særegent trekk ved familieråd er at en koordinator engasjeres av barneverntjenesten til å hjelpe familien med å forberede og gjennomføre et familieråd. Koordinator skal i sin forberedelse til familieråd forsøke å bidra til at alle har søkelys på barnets behov. Koordinators rolle beskrives både som en planlegger, møteleder, forhandler, prosessveileder og brobygger.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon