Gå til innhold

Fosterhjem

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Fosterhjem er private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barnevernstjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i forbindelse med omsorgsovertakelse. Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Statlig regional barnevernmyndighet (Bufetat) har ansvar for nødvendig opplæring.

Målgruppe

Personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet m.m.

Vilkår

Fosterforeldre skal alltid nøye vurderes opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene er at fosterforeldrene er i en stabil livssituasjon med et sosialt nettverk rundt seg og trygg lokal forankring, uansett om de er samboere, enslige eller gift.

Samarbeidspartnere

Lover

Barnevernloven §§ 4-4, 4-7, 4-12, 4-14, 4-22 og 4-23
Barnevernloven kap. 4

Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)

Veiledning

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Andre dokumenter:
På dette nettstedet kan du finne flere opplysninger om fosterhjem. Fosterhjem.no er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familieetaten, Oslo kommune, Barne- og familieetaten, og Trondheim kommune, Omsorgsenheten for barn og unge.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, fostermor, fosterfar, tilsynsfører, barne- og familievern
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon