Gå til innhold

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av:

  • 7 arbeidsgiverrepresentanter med varamedlemmer, som velges etter bestemmelsene i KL § 10 Arbeidsgiverrepresentantene og varamedlemmene velges fortrinnsvis blant medlemmene til kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, jevnfør KL §§ 35 nr 4 og 36.
  • 3 representanter for de ansatte, som oppnevnes etter bestemmelsene i hovedavtalens Del B § 4, etter forholdstallsprinsippet.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget behandler og foreslår overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, jevnfør hovedavtalens Del B § 4. og dette reglementets punkt 14.2.3.

Avgjørelsesmyndighet

Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldende lover, forskrifter og avtaler, og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar, har administrasjonsutvalget myndighet til å fatte vedtak om overordnede retningslinjer for bruk av delegert myndighet. Administrasjonsutvalget gis herunder myndighet til å vedta reglementer med overordnede retningslinjer for:

  • organisering av personalarbeidet og styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet,
  • oppretting og nedleggelse av stillinger
  • konstituering, ansettelse og oppsigelse av ansatte, med unntak av rådmann,
  • suspensjon og avskjedigelse av ansatte,
  • bemanningsplanlegging og individuell planlegging, på områder så som opplæring, anvendelse av arbeidskraft, personalvurdering, karriereutvikling, likestilling, informasjon m.v.,
  • behandling av søknader fra ansatte om permisjoner, bruk av egen bil, tjenestereiser, telefongodtgjøring m.v.,
  • behandling av søknader fra ansatte om lån av kommunale lokaler, biler, utstyr m.v..

Arbeidsgiverutvalg

Kommunestyret velger blant Administrasjonsutvalgets arbeidsgiverrepresentanter, et Arbeidsgiverutvalg for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for rådmannen. Utvalget skal ha tre medlemmer.

Arbeidsgiverutvalgets oppgaver og myndighet

Arbeidsgiverutvalget er rådmannens nærmeste overordnete, har medarbeidersamtaler med rådmannen og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert
27.01.2011
Sist endret
27.01.2011

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook