Gå til innhold

Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalget for samfunnsutvikling, erstatter tidligere utvalg for miljø og teknikk.

Det er gjennomført organisatoriske endringer i kommunens administrasjon, der det bl.a. er etablert en ny seksjon for samfunnsutvikling. Ny organisering medførte behov for endringer i inndelingen av ansvarsområdene og myndighet for de politiske utvalg, samt utvalgets navn.

Kommunestyret vedtok på møte 19.06.14, sak om "endring i delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret". Endringer omfatter bl.a. ansvarsområder og myndighet, samt navn på tidligere politisk utvalg for miljø og teknikk (UMT). Fra 01.08.2014 har tildligere UMT blitt erstattet med utvalg for samfunnsutvikling (UFS). 

Representanter:
UFS består av 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. I tillegg innehar utvalget et medlem som har særlig ansvar for å ivareta barns interesser, barnas representant

Utvalgets saksområde:
UFS behandler både driftsoppgaver og utviklingsoppgaver, innenfor områdene kommunal teknikk, plan og byggesak, klima og miljø, og kultur og næringsutvikling. Saker som etter lovgivningen er lagt til det faste utvalget for plansaker,  kommuneplan m/handlingsprogram. Langtidsplan, arealdel; reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, dispensasjoner fra disse, dispensasjoner fra pbl §§ 17-2 og 23.

Bygge- og delesaker, delingslovssaker, adressenavn, vann- og avløpsnett, veier, samferdsel, trafikksikkerhet, friluftsliv, miljøvern, næring, brannvern, kulturminnevern, miljørettet helsevern, kommunale bygninger og anlegg (og andre bygninger og anlegg som kommunen har ansvar for), havnesaker, saker etter jordloven, skogbruksloven og odelsloven og tilsvarende saker.

Utvalget har myndighet til å dispensere fra byggesakslovgivningen inkl forskrifter. Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Publisert
11.08.2014
Sist endret
21.01.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook