Gå til innhold

Utvalg for personrettede tjenester

Utvalg for personrettede tjenester (UPT) erstatter tidligere utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT)

Det er gjennomført organisatoriske endringer i kommunens administrasjon, der det bl.a. er etablert en ny seksjon for samfunnsutvikling. Ny organisering medførte behov for endringer i inndelingen av ansvarsområder og myndighet for de politiske utvalg, samt utvalgenes navn.

Kommunestyret vedtok på møte 19.06.14, sak om "endring i delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret". Endringer omfatter bl.a. ansvarsområder og myndighet, samt navn på tidligere politisk utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT). Fra 01.08.2014 har tildligere UKPT blitt erstattet med utvalg for personrettede tjenester (UPT). 

Utvalget består av 7 medlemmer som velges av kommunestyret.

Utvalgets saksområde:
Undervisning, barnehager, PP-tjeneste, fritidstiltak, nærmiljøtiltak, helsetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, sosiale tjenester, sysselsetting, flyktningetiltak og tilsvarende saker.

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Her kan du finne sakene fra det tidligere UKPT

Publisert
11.08.2014
Sist endret
14.08.2014

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook