Gå til innhold

Hvaler kommune lager kommunedelplan for Kulturminner-, kulturmiljøer- og kulturlandskap

Hvaler kommune er - som Østfold fylke generelt - rik på spor fra fortiden. På Hvalerøyene finnes en rekke kulturminner, kulturmiljøer- og kulturlandskap det er viktig å ta vare på for fremtiden.

Verdt å nevne er de såkalte Hvalertuftene som vitner om at det har vært bosetning på Hvalerøyene i lang tid, Hvaler kirke, hvis historie strekker seg tilbake til middelalderen, skipsvrak fra da Hvaler var sentral innen fiske- og sjøfart, fredete fyrstasjoner, og ikke minst verneverdig bygninger: både boligbebyggelse og hyttebebyggelse.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, jf Lov kulturminnelover (kml) § 2.

Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng, jf kml § 2.

Med kulturlandskap menes, i bred forstand, det menneske-omformede eller det menneskepåvirkede landskap – i motsetning til det upåvirkede naturlandskap.

Kommunestyret vedtok 18.06.2015 planprogrammet til kommunedelplanen, og kommunen har igangsatt skrive- og utredningsarbeidet til selve planforslaget.

Planprogrammet klargjør formålet med planarbeidet, viser problemstillinger, utredningsbehov og hvordan arbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Programmet fungerer som en oppskrift på hvordan arbeidet med selve kulturminneplanen skal gjennomføres.

En kulturminneplan i Hvaler kommune vil bidra til å synliggjøre kommunens kulturminneverdier, og skal gi en oversikt over hva som finnes av verdier i kommunen. Planen vil ikke minst være nyttig i kommunal plansammenheng. Kulturminneplanen skal si noe om hvilke kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som er viktig for kommunen, og hvordan disse på en best mulig måte kan tas vare på.

For å lykkes med dette arbeidet er kommunen avhengig av hjelp og gode innspill fra interesserte innbyggere i kommunen. Vi oppfordrer derfor spesielt til følgende:

  • Bidra med lokalkunnskap. Tips og informasjon om aktuelle kulturminner det er verdt å ta vare på/synliggjøre i kulturminneplanen.
  • Bistand til å registrere kulturminner. Hvaler kommune har allerede inngått avtale med Hvaler Kulturvernforening om slikt feltarbeid. Hvis du også kunne tenke deg å bidra, ta kontakt med kommunen!

For mer informasjon, ta kontakt med Hvaler kommune ved Anette Hansen (rådgiver planavdelingen) ,på telefon 69 37 51 55, eller på e-post: anehan@hvaler.kommune.no.

Relevante dokumenter:

Vedtatt planprogram med foreslått disposisjon

Saksfremlegg til kommunestyret av 18.06.2015

 

 

 

 

 

 

Publisert
24.09.2015
Sist endret
25.09.2015

Kontaktinformasjon

Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

RSS - Abonner på nyheter

Hvaler kommune på RSS

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger