Gå til innhold

Skole- og barnehageutredningen 2013

Kommunestyret i Hvaler har gjennom planstrategien i 2011 bestilt et planarbeid for fremtidig utvikling av skoler og barnehager. Som innledning til dette arbeidet er det foretatt en faglig skole- og barnehageutredning.

Utredningen er nødvendig å gjøre som innledende øvelse som bidrag til å danne grunnlag for hvordan en videre planlegging skal innrettes.

Her kan du laste ned hovedutredningen

Delutredninger:

En god og langsiktig tilnærming til skole- og barnehagesektoren er nødvendig siden blant annet at skolene våre er gamle, trange og trenger investeringer. I tillegg må vi sikre at alle barn får et likeverdig godt tilbud – samme hvor de vokser opp på Hvaler. Det er selvsagt interressant å se på tilflytting til de ulike øyene, og driftsmessige og økonomiske forhold ved ulike skole- og barnehage strukturer.

Møte om skole- og barnehageutredningen torsdag 2. mai på Floren skole

Skole- og barnehageutredningen 2013 er derfor en gunnleggende innledning til kommende planarbeid og beslutninger. Den baseres på seks faglige delutredninger fra temaområdene; skole, barnehage, spesialpedagogisk tilbud, kultur- og fritidstilbud, økonomi og samfunnsutvikling. Det som særpreger denne utredningen, og gjør den noe forskjellig fra hva andre kommuner har gjort – er vektlegging av samfunnsutviklingsperspektivet i arbeidet med å finne løsninger innen oppvekstsektoren. Ofte blir slike utredninger og planer utført som konsulentoppdrag, og innvolverer i liten grad omliggende faktorer utover skolebygg, skyss og økonomi.

Delutredningene er utført av fagsammensatte grupper med kompetanse fra området, og med deltakere fra både interne og eksterne instanser (fylkeskommunen, interesseorganisasjoner, andre kommuner, statlige organer, mv.). Det er også invitert brukerrepresentanter fra både skoler og barnehager inn i alle utredningsgruppene. Totalt har om lag 40 personer deltatt.

For å få innsikt i hele bredden i skole- og barnehageutredningen, og å forstå anbefalingene som legges frem, er det helt avgjørende at man setter seg inn i alle delutredningene. Disse drøfter temaene dypere, og har en rekke kildehenvisninger og referansegrunnlag.

Skole- og barnehageutredningen har i tråd med kommunestyrets bestilling hatt som formål å gi innsikt i de ulike hensyn som må vurderes når Hvaler kommune skal beslutte hvilken utvikling og struktur som skal satses på, og investeres i for fremtiden. I dette ligger blant annet å vurdere gunstige og mindre gunstige virkninger av å ha mange eller få skoler og barnehager, og hvor avgjørende kvalitet og plassering kan være. Virkninger i denne sammenheng kan eksempelvis være læringsutbytte, faglige miljøer, rekruttering, trivsel, Hvaler-identitetsdannelse, tilflytting og attraktivitet, nærmiljø, kulturtilbud og økonomi. Økonomiargumentet er først og fremt knyttet til vedlikehold og investeringer, siden våre skoler nå ligger likt i forhold til utgifter pr barn, sammenlignet med relevante andre kommuner (KOSTRA 2012). 

Les mer i hovedutredningen

Publisert
30.04.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger