Gå til innhold

Rullering av kommuneplanen - høring og offentlig ettersyn

Hvaler kommune har den 15.02.2018 i PS 3/18 vedtatt å legge planforslag for kommunens arealdel 2018-2030 til høring og offentlig ettersyn.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Ny frist er 30.mai 2018.
Innspill, merknader og tilbakemeldinger til forslag til kommuneplanens arealdel må du sende enten som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Hvaler kommune startet sin rullering av kommuneplanens arealdel desember 2014. Planarbeidet utføres i tråd med planprogram som ble fastsatt 31.03.2016. Planprogrammet fastslår hvilke mål og strategier som skal være førende for planarbeidet. Det er en forutsetning at ny arealdel bidrar til å nå målene i gjeldende samfunnsdel, både hva angår levekår, kommunale tjenester, verdiskaping og klima. Kommunen har i midlertidig hatt særskilt fokus på at ny arealdel må sikre god næring- og samfunnsutvikling, ivareta klima og naturmangfold og være enklere enn gjeldende plan.

Generell info om kommuneplan

Alle kommuner skal i henhold til plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet som all annen planlegging i kommunen tar utgangspunkt i. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel skal være et verktøy for å nå målene i samfunnsdelen, og skal ivareta føringer fra statlige og regionale myndigheter. Arealdelen er juridisk bindende for arealbruken i kommunen, og brukes som styringsverktøy i detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Den består av et plankart, et sett bestemmelser og en planbeskrivelse. Det er plankartet og bestemmelsene som utgjør de juridisk bindende delene av planen.

Plandokumentene og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Særutskrift

Planbestemmelser

Planbeskrivelse med KU

Plankart Vestre del

Plankart Østre del

KU av innspill

Sammenstilling av innspill del 1

Sammenstilling av innspill del 2

Sammenstilling av innspill del 3

ROS 2017

Innspill, merknader og tilbakemeldinger til forslag til kommuneplanens arealdel må sendes innen 30.05.2018, enten som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
26.03.2018
Sist endret
31.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger