Gå til innhold

Kommuneplanen - høring og offentlig ettersyn

Hvaler kommune har den 11.05.2017 i PS 18/17 vedtatt å legge planforslag for kommunens arealdel 2017-2029 til høring og offentlig ettersyn.

Hvaler kommune startet sin rullering av kommuneplanens arealdel desember 2014. Planarbeidet utføres i tråd med planprogram som ble fastsatt 31.03.2016. Planprogrammet fastslår hvilke mål og strategier som skal være førende for planarbeidet. Det er en forutsetning at ny arealdel bidrar til å nå målene i gjeldende samfunnsdel, både hva angår levekår, kommunale tjenester, verdiskaping og klima. Kommunen har i midlertidig hatt særskilt fokus på at ny arealdel må sikre god næring- og samfunnsutvikling, ivareta klima og naturmangfold og være enklere enn gjeldende plan.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune.

Generell info om kommuneplan

Alle kommuner skal i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) ha en kommuneplan. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet som all annen planlegging i kommunen tar utgangspunkt i. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel skal være et verktøy for å nå målene i samfunnsdelen, og skal ivareta føringer fra statlige og regionale myndigheter. Arealdelen er juridisk bindende for arealbruken i kommunen, og brukes som styringsverktøy i detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Den består av et plankart, et sett bestemmelser og en planbeskrivelse. Det er plankartet og bestemmelsene som utgjør de juridisk bindende delene av planen.

Plandokumentene og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Planbeskrivelse med samlet konsekvensutredning

Konsekvensutredning alle innspill

ROS-analyse

Handlingsprogram Skjærhalden

Planbestemmelser

Plankart vestre del

Plankart østre del

Særutskrift

Innspill, merknader og tilbakemeldinger til planprogrammet må sendes innen 21.08.2017, enten som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
19.05.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger