Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Regnskap for 2011

Hvaler kommune avla sitt regnskap for 2011 innen fristen som er 15. februar. Resultatene ble i tråd med hva som har vært signalisert på forhånd gjennom periodemessige rapporteringer.

Driftsregnskapet viser et resultat i balanse, kroner 0,- etter pliktige strykninger. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse, kroner 0,-.

Kommunale regnskapsforskrifter inneholder regler om å redusere et ev regnskapsmessig merforbruk (underskudd) ved å stryke ev overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet og ev avsetninger til fond.

Foreløpig regnskapsresultat var et driftsmessig merforbruk (underskudd) på ca 2,2 millioner kroner og reglene om pliktige strykninger måtte da vurderes. Budsjetterte fondsavsetninger som omfavnes av reglene om pliktige strykninger utgjorde et større beløp enn foreløpig merforbruk, slik at merforbruket kunne strykes ned til kroner 0,-.

For øvrig viser regnskapet store negative nøkkeltall med et negativt brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter) på 10,6 millioner kroner, og et negativt netto driftsresultat (sum driftsinntekter - sum driftsutgifter – resultat finanstransaksjoner) på 11,8 millioner kroner.

Netto driftsresultat utgjør -3,7 prosent av sum driftsinntekter og dette er svært bekymringsfullt langt unna anbefalt nivå for sunn kommuneøkonomi.

Driftsresultatene for seksjonene og staben fordeler seg på et mindreforbruk på 524 000 kroner for seksjon Opplæring og kultur, et merforbruk på 367 000 kroner for seksjon Helse og sosial, et merforbruk på 313 000 kroner for seksjon Miljø og teknikk og sentral stab fikk et merforbruk på 310 000 kroner.

Kommunens økonomi er i ubalanse med et utgiftsnivå som overstiger hva inntektsnivået gir grunnlag for. Kommunens nivå av oppsparte midler tillater ikke tilsvarende bruk som har måttet vært benyttet i 2011.

Publisert
20.02.2012
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger