Gå til innhold

Pressemelding fra Hvaler kommune budsjett 2017

Rådmann Dag Willien Eriksen legger i dag frem forslaget til budsjett for 2017.

 «Hvaler kommune legger frem et årsbudsjett som legger vekt på redusert tjenesteproduksjon samtidig som vi prøver å tilrettelegge for fremtidig utvikling.» sier Eriksen. «Hvaler kommune står, etter flere år med «gode» driftsrammer som følge av innføring av eiendomsskatt i 2013, overfor en endring av inntektssystemet som på sikt legger press på vår økonomi» fortsetter Eriksen. Hvaler kommune ble en av vinnerne i Østfold i fremlegget av statsbudsjettet med en vekst på 3,9%. «Etter å ha sett forslaget til statsbudsjett kan vi konstatere at konsekvensene blir relativt små i 2017, men det er fortsatt usikkert hvordan det vil slå ut i langtidsperioden. Uansett vil det alt nå være behov for å redusere driftsnivået i organisasjonen».

 

Hva er det som kjennetegner årets budsjett?

 

 • Rådmannen legger opp til vekst i inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett på 3,9%. Eiendomsskatten opprettholdes på samme nivå som i dag.
 • Hvaler kommune korrigerer for KLP-kostnader og økte kapitalkostnader. Dette medfører at den reelle veksten er på kun 0,6% før fordeling til seksjonene. Dette er en følge av:
  • Tilpasse pensjonskostnadene til årets signaler fra KLP som gir økte kostnader på 4 millioner (for 2017)
  • Øke kapitalkostnadene i tråd med økningene i investeringene de siste årene med 3,6 millioner kr
  • Rådmannen strammer inn driftsrammene i de ulike seksjonene. Samlet vekst på driftsrammene er kun på 1,2% noe som er betydelig under lønns- og prisveksten.
  • Hvaler kommune sikter mot et overskudd på ca 2,3 mill kr men setter bare av 0,5 mill kr til fond på grunn av en pensjonsforpliktelse som gjenstår for 2017
  • Hvaler kommune satser på helse, skole og samfunnsutvikling gjennom en total investeringsramme på drøye 170 millioner i 2017 og et samlet låneopptak på ca 120 millioner kroner. Dette er høyt men nødvendig i den fasen vi er inne i.

 

For 2017 betyr dette at vi legger frem et budsjett med et forventet resultat som er litt lavere enn ønsket. Årets budsjett bærer preg av at rådmannen har valgt å stramme inn driftsrammene samtidig som vi opprettholder en relativt høy investeringsgrad. Dette blir viktig for å sluttføre de to store investeringene innenfor helse og skole.

 

«Vi har startet en langsiktig prosess hvor vi jobber målbevisst for å gi oss fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette skal vi gjøre gjennom å tenke samarbeid på tvers av organisasjonen og se på hvordan vi jobber smartere» sier Eriksen.

 

Hva betyr dette litt mer i detalj:

 

Inntektsanslaget ligger på ca. 268 millioner kroner for 2017. Av dette er 254 millioner lagt inn i driftsbudsjettet. Det er tatt hensyn til at Hvaler kommune fikk beregnet veksten for skatt og rammetilskudd til 3,9% i fremleggingen av statsbudsjettet i oktober. Rådmannen justerer kapitalkostnadene betydelig opp sammenlignet med fjorårets budsjett. Samtidig er en vekst i driftsbudsjettet på 1,2% å regne som en realnedgang. De fleste virksomhetene vil merke dette i året som kommer.

 

Driftsbudsjettet for 2017 er som tidligere preget av at vi får flere ressurskrevende brukere innenfor både helsesektoren og oppvekstsektoren som vi må ta ansvar for innenfor rammen av våre eksisterende budsjetter. Det er lagt inn en økning på 1 million kroner hos NAV da de over tid har vært underbudsjettert ift de sosiale bidragspostene. Planarbeidet vil måtte reduseres men vi vil prioritere kommuneplanens arealplan. Innenfor samfunnsutviklingsområdet har rådmannen også lagt vekt på at området over tid har vært noe underfinansiert. Det er tatt høyde for at inntektene på selvkostområdet vil reduseres og at aktiviteten vil øke på de rammefinansierte områdene. Vi har justert opp budsjettene i forhold til blant annet Skjærgårdstjenesten.

 

For å veie opp for de økte behovene har rådmannen valgt å øke driftsbudsjettene til seksjonene og virksomhetene med 1,2% selv om det opprinnelig var varslet nullvekst. Den lille veksten som er lagt inn er primært lagt til Samfunnsutvikling og Helse og velferd. Det er viktig for rådmannen å påpeke at store deler av vårt driftsbudsjett er bundet opp i lønn og andre faste avtaler og aktiviteter. Årets driftsbudsjett vil derfor medføre et behov for en viss grad av nedbemanning innenfor flere tjenesteområder.

 

Totalt investerer Hvaler kommune for ca. 160 millioner kroner innenfor de rammefinansierte områdene i 2017. Effekten er innarbeidet i driftsbudsjettet. Det blir viktig å bygge videre på den miljøprofilen vi har oppnådd gjennom solcelle-prosjektet, satse på velferdsteknologi, og å sluttføre investeringene innen skole og helse. Det endelige låneopptaket øker med ca 120 millioner kroner i 2017.

 

På bakgrunn av eksterne rammebetingelser og interne prioriteringer mener rådmannen at vi må forberede oss på at «krybben oppleves som tom». Dette medfører følgende for 2017 og de kommende årene:

 

 • Vi skal jobbe smartere og ha fokus på hvordan vi «sammen» kan utvikle tjenestene våre i Hvaler kommune!
 • Det er ikke foretatt en «indeksregulering» av eiendomsskatten siden innføring i 2013. På tross av dette er den ikke foreslått økt i år, men det bør vurderes i de kommende årene.
 • Vekst i inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett på 3,9% gir håp om rom for en positiv justering i løpet av 2017 og at Hvaler ikke vil merke endringene i inntektssystemet i de påfølgende årene.
 • En stram driftsrammene i de ulike seksjonene er første fase i en nedjustering av tjenestenivået i Hvaler kommune som vil fortsette i noen år fremover
 • Kapitalkostnadene vil øke ytterligere i 2018 og 2019 og må planlegges lagt inn i forhold til fremtidige driftsbudsjett
 • Planlagt overskudd må gradvis økes utover i perioden.
 • KLP forpliktelsene er justert i 2017 og vil belaste kommende års budsjett i mer beskjeden grad.
 • 2018 og 2019 blir «beskjedne» investeringsår. Førings- og sykkelveien er et usikkerhetsmoment i langtidsplanleggingen. Skoleinvesteringene kommer tilbake i 2020.

 

I langtidsperioden gjelder følgende:

 

 • Rådmannen legger opp til en videreføring av rehabilitering av våre skoler med fokus på Floren barneskole
 • Hvaler opprettholder investeringsrammen knyttet til den kombinerte føringsveien og gang/sykkelstien
 • Usikkerhet rundt inntektssystemet for kommunene medfører behov for en strammere økonomistyring og mulighet for videre reduksjon i driftsbudsjettene utover i perioden

 

Vi påvirkes til enhver tid av det som skjer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 må sees i lys av den usikkerheten som følger av at regjeringen i 2017 la frem forslag til nytt system for inntektsfordelingen til kommunene. Kommunens nei til å slå seg sammen med Fredrikstad har også betydning for fremtidens økonomi. I tillegg til den ordinære lønns- og prisveksten tyder utviklingen i samfunnet på at kostnadene våre innenfor helse og oppvekst vil øke på lik linje med det vi har sett de siste årene. Det knytter seg derimot stor usikkerhet til om det vil komme tilsvarende positive endringer i kommende års rammetilskudd.

 

I økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn at investeringene innenfor skole skal fortsette med fokus på Floren. Totalt kommer investeringer på inntil 100 millioner kroner fordelt på de neste fem årene ifm skole og føringsvei.

 

(Se for øvrig rådmannens presentasjon og foreløpig forslag til budsjett i egen fil for tabeller og forklaringer.)

Budsjettpresentasjon 2017 budsjettet Hvaler kommune til utsending.ppt

Økonomiplan 2017 - 2020_Rådmannens forslag_sammendrag.pdf

Publisert
24.10.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger