Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplan Kjellvika vedtatt

Detaljplan for Kjellvika ble vedtatt av kommunestyret i sak 13/3187 den 8.9.2016.

Planområdet befinner seg sørvest på Spjærøy, og utgjør ca. 14 daa. I kommuneplanens arealdel av2011-2023, vedtatt 07.04.2011, er sjøarealet avsatt til småbåthavn og landarealet i det vesentligeavsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Formålet med planen er å tilrettelegge for videreutvikling av småbåthavnen innenfor rammene i vedtatt kommuneplan, forbedre atkomst- ogparkeringsforholdene, samt formalisere allerede etablert bruk av arealer til hytteparkering.

Plandokumentene og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Særutskrift

Disse finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden og på kommunens nettsider (www.hvaler.kommune.no) under Planer. Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er tre uker. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no

Publisert
29.09.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger