Gå til innhold

Kommunen starter rullering av kommuneplanens arealdel

I medhold av plan og bygningsloven § 11-12 varsler Hvaler kommune oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring, jf. plan og bygningsloven § 11-13.

Du kan nå sende inn innspill til:

  • Planprogrammet
  • Konkrete eiendommer/arealer som du ønsker vurdert i arbeidet med kommuneplanens arealdel

Det varsles samtidig oppstart av arbeidet med å oppheve reguleringsplan for Brente, som beskrevet i planprogrammet s. 6.

Frist for innspill til både planprogrammet og kommuneplanens arealdel er 15.02.2015.

Planprogrammet viser hvordan det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel skal organiseres. Det redegjør for formålet med planarbeidet, prioriterte temaer og utredningsbehov, samt hvordan prosessen skal gjennomføres med høringsfrister og medvirkning.

Saksframlegg

Planprogram

Innspill sendes til Hvaler kommune innen 15. februar 2015 via postmottak@hvaler.kommune.no eller til Hvaler kommune, Storveien 32,1680 Skjærhalden.

Vennligst oppgi om ditt innspill gjelder planprogrammet og/eller selve kommuneplanens arealdel.

Dokumentasjonskrav til konkrete innspill for arealer/eiendommer

  • Beliggenhet, størrelse på areal som beslaglegges og avgrensning.
  • Type arealer som blir berørt (for eksempel skog, jordbruk, friområde) og kort vurdering av forventet konflikt med andre interesser (for eksempel friluftsliv, naturmangfold).
  • Adkomstløsninger, forventet trafikkmengde, eventuelle behov for utbedringer av veikryss, fortau, gang-/sykkelvei, etc.
  • Beliggenhet i forhold til senterområder og kollektivholdeplasser.
  • Egen vurdering av utbyggingsområdet i forhold til kommunens senterstruktur angitt i Fylkesplan for Østfold (gjelder bolig- og sentrumsformål).

Reguleringsplan for Brente som foreslås opphevet:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg

Publisert
12.02.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger