Gå til innhold

Hvaler kommune reduserer kostnader til bofellesskap for mindreårige flyktninger

Som en følge av Statsbudsjettet, hvor kommunene ikke lenger får fullstendig refusjon for alle utgiftene til enslige mindreårige flyktninger, har administrasjonen i Hvaler kommune satt i gang et arbeid for å redusere kostnadene knyttet til bofellesskapene.

De ansatte i bernvernet i Hvaler kommun er i dag informert om de strukturelle endringer det vil medføre, som inkluderer det å legge ned ett av tre bofellesskap i kommunen. Rådmann Dag Willien Eriksen sier i en kommentar «Vi beklager at vi må ty til så omfattende grep, men når vi står ovenfor ikke-budsjetterte kostnader i størrelsesordenen 7-8 millioner kroner på ett år, må vi igangsette tiltak.»

Eriksen understreker at ivaretakelse er viktig i prosessen. «Det er viktig å understreke at Hvaler kommune skal gi de flyktningene vi har  tatt i mot et faglig forsvarlig tilbud. Tilbudet må derimot tilpasses det antallet flykninger vi har, og de forpliktelsene vi har overfor disse». Videre er det nedsatt en intern arbeidsgruppe med deltakelse fra de tillitsvalgte som blant annet skal sørge for ivaretakelse av de ansatte i den pågående prosessen.

Fra og med 2014 er finansieringen av mindreårige flyktninger lagt om slik at kommunen må stå for en 20 prosent kostnadsdekning av de faktiske kostnadene som man bruker på bosettingen. Tidligere har dette vært fullfinansiert av statlige midler. Endringen er anslått å medføre en kostnadsøkning på ca. 7-8 millioner kroner for Hvaler kommune med gjeldende struktur og innsats. Eriksen understreker: «Fram til vi har full oversikt over situasjonen skal det ikke inngås nye avtaler om mottak av flere ungdommer innenfor denne ordningen. På lengre sikt må vi lete etter nye måter å bosette ungdommer som ikke koster kommunen like mye.» 

Den kommunale arbeidsgruppen har fått et klart mandat og må arbeide raskt. Eriksen sier at «Tiltak må igangsettes raskt for at endringen ikke skal få store økonomiske konsekvenser i årets regnskap».

Følgende tiltak skal vurderes, drøftes og eventuelt gjennomføres:
1. Redusere antallet bofelleskap og se på bruk av ressursene på en mer hensiktsmessig måte. Herunder må det vurderes hvilket totalbehov vi har for ansatte i virksomheten. Ved overtallighet skal vedtatte rutiner følges.
2. Se på inngåtte avtaler og særordninger for å finne rom for innsparing.
3. Redusere funksjoner/tjenester som kan antas å være «over normalstandard» på området.
4. Redusere de generelle driftskostnadene.

Arbeidsgruppen skal legge frem en plan for gjennomføring for rådmannen så snart som mulig slik at andre tiltak eventuelt kan vurderes. Tiltakene som vedtas av arbeidsgruppen skal gjennomføres i tråd med de rutinene som gjelder på de ulike områdene. Det skal rapporteres fortløpende til rådmannen om utviklingen i saken.

Ivaretakelse av ansatte er viktig i denne sammenhengen. Hvaler kommune kjenner ennå ikke de fullstendige konsekvenser for de ansatte i bofellesskapene, men det er en sannsynlighet for at kommunen må nedbemanne. «Det er igangsatt en dialog med medarbeiderne i bofellesskapene og arbeidsgruppen jobber for mulige gjenansettelser andre steder i kommunen. Vi gjør hva vi kan for å sikre medarbeiderne i denne situasjonen», sier rådmann Eriksen. 

«Vi håper at det arbeidet vi har igangsatt skal kunne redusere det prognostiserte merforbruket med inntil 3 millioner kroner for 2014. For de kommende års budsjett blir det opp til det politiske miljøet å ta stilling til hva vi skal gjøre. Vi er bundet av avtaler med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) knyttet til de ungdommene som vi har ansvaret for på Hvaler. De inngåtte avtalene vil vi sørge for å ivareta på en god og forsvarlig måte» avslutter Eriksen.

Publisert
22.01.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger