Gå til innhold

Høring og offentlig ettersyn av Kommunedelplan for kulturminner 2017-2027

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 22.06.2017 vedtatt i sak 39/17 å legge planforslag for kommunedelplan for kulturminner 2017-2029 ut for høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet har vært å lage en plan som styrker og setter fokus på kulturminnevernet i større grad, og blir sett i sammenheng med den helhetlige arealforvaltningen i kommunene, et bidrag til byggesaksavdelingens behov for veiledning i byggesaker, og samtidig være en kilde til informasjon for kommunalt ansatte, innbyggere og besøkende. I forlengelse av dette jar det vært et mål at det må skapes en større bevisstgjøring, da dette sikrer kulturminner for tap.

Planen omfatter i hovedsak faste, materielle kulturminner. Planen baserer seg på eksiterende registreringer og tilgjengelig litteratur. Nyregistreringer og ajourføring av SEFRAK-registeret er påbegynt, og det videre arbeidet av dette er lagt som et punkt i planforslagets handlingsdel.

Planforslaget er utarbeidet av COWI AS, på vegne av Hvaler kommune.

Plandokumentene:

-       Forslag til kommunedelplan for kulturminner 2017 – 2029

-       Saksfremlegg

-       Særutskrift

Merknader og innspill til planforslaget må sendes innen fredag 01.09.2017, enten som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Publisert
11.07.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger