Gå til innhold

Del av Bølingshavn endring av reguleringsplan

Hvaler kommune har vedtatt endring av reguleringsplanen Del av Bølingshavna i sak 50/15 den 03.09.2015. Reguleringsplanen ble opprinnelig vedtatt i 2001 og omfatter 36 boligtomter i Bølingshavn.

Endringen går ut på å tillate at 15 av boligene bygges med flate tak istedenfor saltak. Dette vil medføre en økning i bygningsvolum, men en reduksjon i total byggehøyde for disse boligene.

Det var i utgangspunktet meningen å beholde gjeldende plankart uten endringer. Kartet hadde imidlertid påskrift som angir maks møne- og gesimshøyder. Ved endring av reguleringsbestemmelsene ble det motstrid med påskriften i kartet. Etter en nærmere vurdering ble det derfor besluttet å likevel endre kartet. Endringen er gjort uten ny høring, siden den er av rent teknisk karakter og ikke endrer planens intensjon eller juridiske virkning.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må være begrunnet, og klagefristen er tre uker. Klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller kommunens e-post postmottak@hvaler.kommune.no .

Plandokumentene finner du her:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Særutskrift

Disse finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Publisert
08.09.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger